PRESENTACIÓ

La història de les dones ha vingut marcada per una gran situació de desigualtat, que perviu en l’actualitat i que l’advocacia no es pot permetre, en tant que garants de l’efectivitat dels Drets Humans.

Malgrat els avenços, encara avui en dia perviuen situacions de desigualtat i discriminació: diferents condicions laborals i salarials, dificultats per accedir als llocs de decisió, manca de visibilitat del #talentfemení i de les aportacions de les dones als avenços socials, tecnològics, científics.

Per aquest motiu, l’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), impulsa el Pla d’Igualtat ICAB 2018-2021 i la campanya #CadaDiaÉs8deMarç amb l’objectiu assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i, especialment, en el de l’Advocacia.

Així mateix, ha acordat constituir la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i establir com a ODS d’atenció especial el 5 (Igualtat de gènere) i el 15 (Pau i justícia i institucions sòlides).

#CadaDiaÉs8DeMarç

12 mesos fent realitat un projecte estratègic, per a La societat, per a l’Advocacia: Pla Integral d'Igualtat (2018-2021) de l'ICAB