PRESENTACIÓ

La història de les dones ha vingut marcada per una gran situació de desigualtat, que perviu en l’actualitat i que l’advocacia no es pot permetre, en tant que garants de l’efectivitat dels Drets Humans.

Malgrat els avenços, encara avui en dia perviuen situacions de desigualtat i discriminació: diferents condicions laborals i salarials, dificultats per accedir als llocs de decisió, manca de visibilitat del #talentfemení i de les aportacions de les dones als avenços socials, tecnològics, científics.

Per aquest motiu, l’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), està compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i, per tant, també en el de l’Advocacia.

Així mateix, s’ha constituït la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i s’ha establert com a ODS d’atenció especial el 5 (Igualtat de gènere) i el 15 (Pau i justícia i institucions sòlides).

#dretsdelesdones

12 mesos fent realitat un projecte estratègic, per a La societat, per a l’Advocacia: Pla Integral d'Igualtat (2018-2021) de l'ICAB