PRESENTACIÓ

La història de les dones ha vingut marcada per una gran situació de desigualtat, que perviu en l’actualitat i que l’advocacia no es pot permetre, en tant que garant de l’efectivitat dels Drets Humans.

Malgrat els avenços, encara avui en dia perviuen situacions de desigualtat i discriminació: diferents condicions laborals i salarials, dificultats per accedir als llocs de decisió, manca de visibilitat del #talentfemení i de les aportacions de les dones a les millores socials, tecnològiques, científiques.

Per aquest motiu, l’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) està compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i, per tant, també en el de l’Advocacia.

Així mateix, s’ha constituït la Comissió delegada per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i s’ha establert com a ODS d’atenció especial el número 5 (Igualtat de gènere) i el número 15 (Pau i justícia i institucions sòlides).

#dretsdelesdones

12 mesos fent realitat un projecte estratègic, per a La societat, per a l’Advocacia: Pla Integral d'Igualtat (2018-2021) de l'ICAB