8 DE MAIG 2018: Esmenes a la proposició de llei per modificar la LECrim

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest matí el Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021, un compromís de la Junta de Govern de la Corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia.

La Degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la Diputada de la Junta de Govern Emma Gumbert han detallat les línies principals del Pla i de la campanya per fer-ne difusió ‘Cada dia és 8 de març’. L’objectiu d’aquesta és donar visibilitat a totes les fites assolides i als nous reptes i accions futures més enllà del 8 de març, fent-ho extensiu a la resta de mesos de l’any.

Dins del Pla d’Igualtat s’ha destacat la denúncia pública i el compromís per treballar en impulsar els canvis normatius necessaris per fer efectiva l’esmentada igualtat. És fonamental integrar l’ordenament jurídic per complir els compromisos del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers la dona (Istanbul 11 de maig 2011, ratificat per l’Estat espanyol BOE 6 juny 2014). El Pla, també, recull la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions dels poder públics i la presència de les dones en la presa de decisions.

+ INFO8 DE MAIG 2018: Esmenes a la proposició de llei per modificar la LECrim

8 DE MAIG 2018: Reivindiquem el talent femení. Hipàtia d’Alexandria

Mes a mes, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) recorda figures femenines rellevants dins de la història, la ciència, l’economia, l’art o l’advocacia. El 8 de maig de 2018, recordem la figura d’Hipàtia d’Alexandria. Filòsofa i mestra neoplatònica grega, natural d’Egipte, que va destacar en els camps de les matemàtiques i l’astronomia.

8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

L’actual Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), liderada per Mª Eugènia Gay, compromesa amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits. També al si de l’advocacia.

Amb la voluntat de:

  • Ser motor, al servei de la societat, com a referent en la consecució de l’efectivitat del dret a la igualtat, mitjançant l’impuls dels canvis normatius i l’adopció dels protocols necessaris per aquesta efectivitat.
  • Establir i impulsar mesures que contribueixin a l’exercici professional de l’advocacia en condicions de igualtat.
  • Situar l’ICAB al servei dels col·legiats i col·legiades, en el suport i resolució de situacions que puguin tenir components discriminatoris per raó de gènere.
  • Posar en valor i fer visibles les aportacions doctrinals i jurisprudencials de les dones juristes.
  • Garantir que en l’entorn de l’ICAB i en el marc de la seva activitat, la paritat és una realitat.

+ INFO8 D’ABRIL 2018: Presentació del Pla d’Igualtat de l’ICAB i de la situació inicial

8 DE GENER 2019: Donem publicitat a la Guia de Llenguatge Inclusiu

Arribar a la plena igualtat de gènere implica dur a terme canvis a molts nivells, inclòs el llenguatge. Per aquest motiu, i dins de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç, aquest 8 de gener de 2018, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) dóna publicitat a la Guia de Llenguatge Inclusiu.

Aquest document pretén ser un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de sexisme, superant un ús no inclusiu del llenguatge que invisibilitza i discrimina a les dones.

I ho vol fer des d’una doble estratègia: amb la presa de consciència que la forma de comunicar-nos pot ser discriminatòria i excloent, i facilitant recursos que permetin assolir una comunicació inclusiva i no sexista, que visibilitzi i reconegui per igual a dones i a homes i que eviti ambigüitats.

La Guia de Llenguatge Inclusiu es presenta com una eina complementària a la guia Normativa Bàsica per al compliment de la legislació en matèria d’Igualtat als despatxos professionals editada fa uns mesos per l’ICAB.

Forma part de les accions que han de fer possible les fites recollides al Pla d’Igualtat 2018-2021 i permet donar compliment al compromís de la Junta de Govern de l’ICAB amb la no discriminació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA [PDF]

#CadaDiaÉs8deMarç