INDICADORS

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va establir diferents indicadors per poder mesurar els resultats de les accions per a l’assoliment de la igualtat i detectar àrees de millora al llarg de 2018.

Per a una correcta valoració de les dades obtingudes, la Corporació va tenir en compte tant INDICADORS OBJECTIUS (per fer un seguiment de dades); com altres INDICADORS RELACIONATS AMB LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ de l’ICAB (per mesurar la percepció i les expectatives de les persones col·legiades).

Representació de les dones advocades en els òrgans, comissions i seccions de l’ICAB, a través de les que s’articula la participació en la vida col·legial (2018)

PARTICIPACIÓ REPRESENTACIÓ DELEGACIONS TERRITORIALS
PARTICIPACIO COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA
PARTICIPACIÓ COMISSIONS PERSONES COL·LEGIADES
PARTICIPACIÓ JUNTES SECCIONS CULTURA
PARTICIPACIÓ CONSELLS ASSESSORS

VALORACIÓ

L’enquesta efectuada posa de manifest que les persones col·legiades a l’ICAB puntuen amb un 7,9 sobre 10 el compliment
de criteris de paritat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Igualtat en la formació prestada per l’ICAB (2018)

Resultats de les enquestes efectuades a les persones col·legiades, en relació a quin és el millor horari per a la conciliació personal i familiar

VALORACIÓ

Els resultats de les enquestes d’opinió sobre si l’oferta de serveis de l’ICAB es presta
en horaris conciliadors ens atorguen una puntuació de 6,85 (promig anual)

OPINIÓ SOBRE HORARI CONCILIADOR - TOTALITAT DE PERSONES ENQUESTADES
El 51,3% de les persones col·legiades consideren que el millor horari per fer activitats que permetin una millor conciliació és l’horari de migdia.

Quan  aquests resultats s’analitzen amb perspectiva de gènere, els resultats són diferents: 

OPINIÓ HORARI CONCILIADOR - DONES
OPINIÓ HORARI CONCILIADOR - HOMES

Les dones consideren l’horari conciliador del migdia en un 55,38% i els homes en un 45,65%, sent la segona opció les primeres hores de la tarda.

A la vista dels resultats, durant el 2018 s’han incrementat les hores de formació en horari conciliador:

VARIACIÓ FORMACIÓ EN HORARI CONCILIADOR

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Amb advocades com a ponents: tancament de l’any amb un 37% de dones ponents en els nostres programes de Màster

FORMACIÓ INICIAL

La mitja anual d’advocades ponents en les formacions de l’Escola de Pràctica Jurídica al 2018 ha estat d’un 43,88%

EL 100% DE  LA FORMACIÓ ICAB

(amb excepció de conferències puntuals sobre temàtica concreta) recull la perspectiva de gènere en les matèries objecte de formació

Igualtat en l’aportació doctrinal de les dones a les publicacions de l’ICAB

MÓN JURÍDIC: ARTICLES DOCTRINALS SIGNATS PER DONA JURISTA-VARIACIÓ

RJC

La Revista Jurídica de Catalunya, que presentava al PRIMER 2018 un 17% d’articles jurídics signats per dones, ha elevat al QUART TRIMESTRE de l’any aquest percentatge fins al 26,6%.

El 69% de les persones col·legiades enquestades consideren que amb aquestes accions l’ICAB és un referent en matèria d’igualtat davant la societat en general i les persones col·legiades en particular.