8 DE DESEMBRE 2018: Obrim un Canal de Denúncies perquè les advocades i els advocats posin en coneixement de l’ICAB situacions que considerin discriminatòries (VÍDEO)

El 8 de desembre, el Col·legi ha articulat un Canal de Denúncies amb la finalitat que les persones col·legiades de Barcelona puguin posar en coneixement de l’ICAB les possibles situacions de discriminació per raó de gènere en les que es puguin trobar en l’exercici professional.

La Junta de Govern del Col·legi ha aprovat el protocol de funcionament d’aquest Canal de Denúncies, apostant per la mediació com a instrument per a la resolució del conflicte plantejat.

En aquelles situacions on aquesta solució mediadora no sigui possible, l’ICAB donarà trasllat de la queixa a la institució corresponent, interessant expressament que ens sigui comunicada la resolució que es dicti, en tractar-se d’una queixa sobre un tema d’especial sensibilitat per a aquest Col·legi.

Aquesta nova acció s’emmarca dins del Pla Integral d’Igualtat 2018-2021, un compromís de la Junta de Govern de la Corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia.

Les denúncies s’han d’enviar per e-mail a l’adreça electrònica discriminacio@icab.cat

Treballem per fer efectiu el dret a la igualtat.