CANAL DE DENÚNCIES

El Col·legi ha articulat un Canal de Denúncies amb la finalitat que les persones col·legiades de Barcelona puguin posar en coneixement de l’ICAB les possibles situacions de discriminació per raó de gènere en les que es puguin trobar en l’exercici professional.

La Junta ha aprovat el protocol de funcionament d’aquest Canal de Denúncies, apostant per la mediació com a instrument per a la resolució del conflicte plantejat.  En aquelles situacions on aquesta solució mediadora no sigui possible, l’ICAB donarà trasllat de la queixa a la institució corresponent, interessant expressament que ens sigui comunicada la resolució que es dicti.

Les denúncies s’han d’enviar per e-mail a l’adreça electrònica discriminacio@icab.cat