INDICADORS

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va establir diferents indicadors per poder mesurar els resultats de les accions per a l’assoliment de la igualtat i detectar àrees de millora al llarg de 2019.

Per a una correcta valoració de les dades obtingudes, la Corporació va tenir en compte tant INDICADORS OBJECTIUS (per fer un seguiment de dades); com altres INDICADORS RELACIONATS AMB LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ de l’ICAB (per mesurar la percepció i les expectatives de les persones col·legiades).

Representació de les dones advocades en els òrgans, comissions i seccions de l’ICAB, a través de les que s’articula la participació en la vida col·legial (2019)

PARTICIPACIÓ DONES EN CÀRRECS DELEGACIONS ICAB
PARTICIPACIO DONES EN COMISSIONS I SECCIONS ICAB

VALORACIÓ

La participació de les dones col·legiades en la vida col·legial és paritària:
el 54,15% dels càrrecs de representació a les delegacions són dones, amb un increment de 16,65 punts respecte les dades del 2018. 
Les dones representen el 48,49% als òrgans de govern de les comissions i seccions de l’ICAB, percentatge que es manté respecte 2018. 

Igualtat en la formació prestada per l’ICAB (2019)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN HORARI CONCILIADOR

VALORACIÓ

El 37,5% de les activitats de formació de l’ICAB es duen a terme en horari conciliador, 9,8 punts més que l’any 2018. 

En el 44% de les formacions organitzades a l’ICAB les ponents són dones

 

PARTICIPACIÓ DE DONES COM A PONENTS EN ACTES ICAB

Igualtat en l’aportació doctrinal de les dones a les publicacions de l’ICAB

PUBLICACIONS ICAB: ARTICLES JURÍDICS SIGNATS PER DONES JURISTES

El 45% dels articles publicats a les publicacions de l’ICAB (Món Jurídic i Revista Jurídica de Catalunya) estan signats per dones juristes, incrementant el percentatge en 12,9 punts respecte les dades de 2018.

Exercici professional

DONES SÒCIES EN DESPATXOS COL·LECTIUS ICAB 2019

33,45% és el percentatge de dones sòcies en despatxos col·lectius, sent aquest un indicador introduït l’any 2019 i que ens ofereix la lectura de la necessitat de millorar per superar el sostre de vidre que sembla que es dona en l’exercici professional.

Els resultats dels indicadors de l'any 2019 encoratgen a mantenir accions per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i de la igualtat de gènere, implicant la defensa de valors i drets íntegrament i íntimament relacionats amb els fonaments de l'ordenament jurídic i dels valors de l'advocacia.